sloganicon-youtubeicon-twittericon-playicon-likeicon-instagramicon-facebookicon-confettiicon-comment

Actievoorwaarden ‘Samen sjeffen we carnaval- Nominatie carnavalshelden’

BAVARIA·MAANDAG, 28 JANUARI 2019

Artikel 1 Algemeen

1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden” zijn van toepassing op de
‘Samen Sjeffen we carnaval – Nominatie carnavalshelden’-actie (hierna: de “Actie”) die Swinkels Family Brewers (dit is een handelsnaam van Bavaria N.V.), gevestigd en kantoorhoudende te Lieshout organiseert van 28 januari 2019 tot en met 20 februari 2019.

2. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.

3. Swinkels Family Brewers behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/ prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

4. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunt u telefonisch richten aan de consumentenservice van Swinkels Family Brewers (+31 499 428111) of per email via service.nl@swinkelsfamilybrewers.com

Artikel 2 Speelwijze

De Actie werkt als volgt:
Inschrijfpagina

• Deelnemers kunnen hun carnavalshelden online nomineren van maandag 28 januari 2019 tot en met woensdag 20 februari 2019 via de inschrijfpagina’s: www.samensjeffenwecarnaval.nl en/of www.samensjeffenwevastelaovend.nl.
Goedkeuring genomineerde

• De nominatie dient goedgekeurd te worden door de genomineerde middels de bevestigingsmail die aan hem/haar verstuurd wordt na aanmelding op www.samensjeffenwecarnaval.nl en/of www.samensjeffenwevastelaovend.nl.

• Onder alle nominaties worden 100 carnavalshelden geselecteerd die op woensdag 27 februari 2019 bij Bavaria in Lieshout gehuldigd worden met de eretitel ‘Sjef Carnaval 2019’.

• De 100 geselecteerde genomineerden worden persoonlijk door Bavaria per e-mail
benaderd.

Artikel 3 Prijzen/actieproducten

1. De prijs bestaat uit een huldiging door Bavaria in Lieshout op woensdag 27 februari 2019. De exacte details over de invulling van de dag wordt uitsluitend met, en na bekendmaking van, de 100 verkozen genomineerden gecommuniceerd.

2. De actie is alleen voor deelnemers woonachtig in Nederland.

4. Swinkels Family Brewers zal onder de ingezonden genomineerden die voldoen aan de deelname-/ actievoorwaarde de winnaars selecteren.

5. Bavaria zal de prijswinnaars via email informeren.
6. Swinkels Family Brewers zal geen algemene e-mail of bericht aan alle deelnemers

versturen over de uitslag en prijswinnaar van de Actie.

7. De prijs is persoonsgebonden. Swinkels Family Brewers zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om de prijs te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. Bij weigering van een prijs door een deelnemer, of in geval van een andere
reden van niet uitreiking van een prijs die is toe te rekenen aan de prijswinnaar vervalt deze aan Swinkels Family Brewers.

Artikel 4 Deelname

1. Deelname aan deze Actie staat open voor eenieder die gedurende de actieperiode in Nederland woont.

2. Deelnemers en de door deelnemers genomineerden dienen 18 jaar of ouder te zijn. 3. Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan deze Actie.

4. Winnaars zullen hun medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van Swinkels Family Brewers tot deelname aan promotionele activiteiten met betrekking tot de Actie, waaronder begrepen publicitaire activiteiten met betrekking tot de
prijsuitreiking, via alle media.

5. Swinkels Family Brewers mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarde, of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens Swinkels Family Brewers of derden.

Artikel 5 Gebruik gegevens

1. Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname juiste en volledige NAW- gegevens te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.

2. Swinkels Family Brewers zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en in overeenstemming met die de wet daaraan stelt behandelen.

3. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer Swinkels Family Brewers toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van prijswinnaars.
4. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer Swinkels Family Brewers toestemming dat er promotiemateriaal gemaakt wordt in de vorm van foto en video Het promotiemateriaal kan gebruikt worden voor promotionele doeleinden zoals referentia op website, blogs, social media, digital, print etc. Het promotiemateriaal
wordt slechts gebruikt ten behoeve van het promotie programma van Swinkels Family Brewers.

5. Genomineerden worden na hun toestemming door Swinkels Family Brewers beoordeeld en indien geselecteerd op de eregalerij geplaatst. Hierdoor maken zij kans op de eretitel. Het is voor eenieder mogelijk om de genomineerden op de gallerij te delen met zijn/haar vrienden via de website op hun eigen social media kanalen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

1. Swinkels Family Brewers, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze
verband houdt met de Actie en/of de door Swinkels Family Brewers ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen.

2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Swinkels Family Brewers aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door Swinkels Family Brewers openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Swinkels Family Brewers niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Swinkels Family Brewers in het leven roepen.

Artikel 7 Slotbepalingen

Bavaria is een geregistreerd merk van Swinkels Family Brewers. De deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Swinkels Family Brewers.

Artikel 8 Diversen

1. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Swinkels Family Brewers zal met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming handelen met de “Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2006.